ทำเนียบบุคลากร

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพัทธนันต์ แหยมแก้ว

บุคลากรฝ่ายบริหาร

นายฝน ยงบุตร

นางสาวแสงอาภา ดิษสวรรค์

นายชัยวัฒน์ ญาณสว่าง

นางสาวจิรภา มาอินทร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางรจนา ทองดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจิรภา มาอินทร์

นายสุขวิทย์ โตโกรลักษณ์

นายศุภชัย แตงเล็ก

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

นายฝน ยงบุตร

นางสาวเสาวลักษณ์ นาทองคำ

นางสาวสุมิตรา วังสิงห์

นายยุรนันท์ พรรณขาม

นางสาวสุพรรษา ทองบุญตา

นางสาวสุธางศุ์รัตน์ อ่อนขำ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวแสงอาภา ดิษสวรรค์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นายวุฒิชัย การถาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายฝน ยงบุตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายชัยวัฒน์ ญาณสว่าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสุพจน์ พจนะ