ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม

1. ข้อมูลทั่วไป

                   ชื่อโรงเรียน ศรีมงคลวิทยาคม

                   ที่อยู่    หมู่ที่ 2  ตำบลศรีมงคลวิทยาคม  อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์    

                   สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 

                   โทรศัพท์     056-928286

                   เปิดสอน     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

เขตพื้นที่บริการ  ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน  11  หมู่บ้าน

                    บ้านศรีมงคล,บ้านยางสาว,บ้านซับพนมเพชร,บ้านหนองกำไร,บ้านสะเดา,

บ้านเขากะลา,บ้านซับเจริญ,บ้านโปร่งสวอง,บ้านใหม่ไทรทอง,บ้านหนองไผ่,บ้านศรีมงคลใต้

โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ตั้งอยู่ตำบลศรีมงคล   อำเภอบึงสามพัน       จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมเริ่มก่อตั้งโดยความดำริของพระราชพิศาลสุธี เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุติ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม ได้จัดหาเนื้อที่เพื่อจัดสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน 36 ไร่ และได้ขอให้โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ขอเปิดเป็นสาขาโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม   โดยนายชนินทร์ สะพรั่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมในสมัยนั้นได้มอบหมายให้นายขวัญ สุกใสเมือง ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ดำเนินการเพื่อเปิดสาขา ในปีการศึกษา 2532 แต่ไม่ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจึงได้สำรวจข้อมูลเพื่อเสนอขอเปิดสาขาโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง และในการเสนอขอครั้งนี้คณะกรรมการสภาตำบลศรีมงคลได้รับรองว่าจะจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้ 3 ห้องเรียน และกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เป็นสาขาของโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ในวันที่ 7 มีนาคม 2534 คณะกรรมการสภาตำบลศรีมงคล ได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ในวันที่ 10 มีนาคม 2534 แล้วเสร็จในวันที่ 5 เมษายน 2534 ในขณะเดียวกัน โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม  ได้แต่งตั้งให้ นายขวัญ สุกใสเมือง เป็นผู้ดูแลสาขาฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษา ได้ออกประชาสัมพันธ์แนะแนว และรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เมื่อเป็นสาขาโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมแล้ว นายประเดิม คงเพชรศักดิ์ ได้สร้างเสาธงชั่วคราวให้ และคณะกรรมการศึกษาได้รวบรวมโต๊ะเก้าอี้ จากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้พอเพียงกับจำนวนนักเรียน

ในปีการศึกษา  2534 สาขาโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1  ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 43 คน ซึ่งทางโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมได้ส่งคณะครูอาจารย์มาปฏิบัติการสอน จำนวน 8 คน โดยมีนายขวัญ สุกใสเมือง อาจารย์ 2 ระดับ 6 เป็นผู้ดูแลสาขา

ในวันที่ 4 มิถุนายน 2534 คณะกรรมการศึกษาได้ทำพิธีเปิดอาคารเรียน โดยมีท่าน เรืออากาศตรี         วิรัตน์ รัศมีเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในขณะนั้นมาเป็นประธานในพิธี

ปีการศึกษา 2535 เห็นว่าอาคารเรียนชั่วคราวคับแคบเพราะมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น จึงจัดหาผู้มี           จิตศรัทธาบริจาคเงิน เพื่อต่อเติมอาคารเรียนที่มีอยู่ 3 ห้อง เพิ่มเป็น 4 ห้องเรียน ในขณะนั้นมี ครูประจำการ 3 คน ครูจากโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมมาปฏิบัติการสอนอีก จำนวน 8 คน โดยมีนายขวัญ สุกใสเมือง อาจารย์ 2 ระดับ 6 เป็นผู้ดูแลสาขาฯ

ปีการศึกษา 2536 สาขาโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม รับนักเรียน ได้ 36 คน พระราชพิศาลสุธี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์  (ธ)   เห็นว่าอาคารเรียนไม่เพียงพอ จึงนำคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติในจังหวัดเพชรบูรณ์นำผ้าป่าสามัคคีมาทอดให้สาขาโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมเพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังใหม่ จำนวน 1 หลัง 2 ห้องเรียน และทำพิธีเปิดใช้ในวันที่ 28 มกราคม 2536

นายประเดิม คงเพชรศักดิ์ ผู้ที่เคยสร้างเสาธงชั่วคราวให้ในปี 2534 คิดว่าสาขาโรงเรียนวังพิกุลวิทยาคมในปี 2536 นี้ใหญ่ขึ้นมาก และจะเป็นโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาของตำบลต่อไป จึงสร้างเสาธงขึ้นใหม่ โดยใช้เงินก่อสร้าง 42,000 บาท โดยทำการก่อสร้างโดยเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลและคณะกรรมการวัดส่วนหนึ่ง

ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2536 พระราชพิศาลสุธี นำคณะลูกศิษย์จากตลาดโบ๊เบ๊นำผ้าป่ามาทอดให้ สาขาฯ ได้เงินรวมทั้งสิ้น 207,900 บาท โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในขณะนั้น คือ ร.ต.แสวง ธีระวิทย์ เป็นประธานในการรับมอบและมอบให้คณะกรรมการศึกษา ๆ ได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มอีก 7 ไร่ ตามดำริของพระราชพิศาลสุธี ส่วนที่เหลือก็ใช้ปรับปรุงอาคารเรียนและจัดหาอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ เพิ่มเติม

ในเดือนพฤษภาคม 2536 นายบุญมา แตงใหญ่ ถวายเงินจำนวน 10,000 บาท ต่อพระราชพิศาลสุธี เพื่อสร้างซุ้มพระให้กับโรงเรียน พระราชพิศาลสุธีอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเป็นการสร้างศาลาพระ เพื่อนักเรียนได้ใช้เป็นที่ศึกษาและพักในยามว่างได้

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2537 โรงเรียนสาขาวังพิกุลพิทยาคม ได้รับอนุมัติจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ โดยมีชื่อว่า โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม โดยมี นายขวัญ สุกใสเมือง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีครูอาจารย์ จำนวน 7 คน นักการภารโรง 1 คน และ ยาม 1 คน เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้าง สร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก ข ค จำนวน 3 หลัง พร้อมอุปกรณ์การเรียน และมี ครูอาจารย์เพิ่มขึ้น เป็น 10 คน

ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนในระดับชั้น ม.ปลาย เป็นปีแรก แผนการเรียนวิทย์ -คณิต มีนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่  4    จำนวน 1 ห้อง มีนักเรียน จำนวน 36 คน มีครูอัตราจ้าง 3 คน มีนักเรียนทั้งสิ้น 276 คน   มีนายขวัญ สุกใสเมือง ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เป็นผู้บริหาร

ปีการศึกษา  2544  โรงเรียนได้รับการประเมินกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการ  ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงกำหนตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูสายงานบริหารในสถานศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพ

ปีการศึกษา  2545  มีนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  57  คน และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จำนวน  49  คน  จัดห้องเรียนเป็น  2-1-1-2-1-1  รวมมีนักเรียน  203  คน    ครู- อาจารย์  12  คน  ครูอัตราจ้างชั่วคราว  1  คน  นักการ  1  คน  ยาม  1  คน  และโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจัดสร้างโรงอาหาร  300 ที่นั่ง

ปีการศึกษา 2546 -2547 โรงเรียนได้งบจัดสรร  สร้างอาคารเรียนชั่วคราว กึ่งถาวร  จำนวน  1  หลัง  วันที่  20  พฤศจิกายน  2546  โดยนายอมร   อ่อนสี  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม

ปีการศึกษา  2548-2550   มีผู้บริหารโรงเรียนคือ  นายอมร  อ่อนสี  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม

          ปีการศึกษา  2551-2552  มีผู้บริหารโรงเรียนคือ  นายภูมิดี  ทำคาม  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม

          ปีการศึกษา  2553 – 2558 มีผู้บริหารโรงเรียนคือ  นายวีระพงษ์  เหง้าสา  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม

          ปีการศึกษา  2558 –2561 มีผู้บริหารโรงเรียนคือ  นายไพชยา  พิมพ์สารี  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม

          ปีการศึกษา  2561 –2565 มีผู้บริหารโรงเรียนคือ นางสาวพัทธนันต์ แหยมแก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม

  ปีการศึกษา  2566 –ปัจจุบัน มีผู้บริหารโรงเรียนคือ  นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต ดำรงตำปหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม