ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดเล็กประจำตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เมื่อปีการศึกษา 2532 โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมเริ่มก่อตั้งโดยความดำริของพระราชพิศาลสุธี เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุติ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับคณะกรรมการศึกษา ได้จัดหาเนื้อที่เพื่อจัดสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้จำนวน 36 ไร่และได้ขอให้โรงเรียน   วังพิกุลพิทยาคม ขอเปิดเป็นสาขาโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม โดยนายชนินทร์ สะพรั่ง ได้มอบหมายให้นายขวัญ สุกใสเมืองผู้ช่วยฝ่ายวิชาการดำเนินการเพื่อเปิดสาขา

     ในปีการศึกษา 2532 แต่ไม่ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา    คณะดำเนินการจึงได้สำรวจข้อมูลเพื่อเสนอขอเปิดสาขาโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง และในการเสนอขอครั้งนี้คณะกรรมการสภาตำบลศรีมงคลได้รับรองว่าจะจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้ 3 ห้องเรียน และกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เป็นสาขาของโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ในวันที่ 7 มีนาคม 2534 คณะกรรมการสภาตำบลศรีมงคล ได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ในวันที่ 10 มีนาคม 2534 แล้วเสร็จในวันที่ 5 เมษายน 2534 ในขณะเดียวกัน โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ได้แต่งตั้งให้นายขวัญ สุกใสเมือง เป็นผู้ดูแลสาขาฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษา ได้ออกประชาสัมพันธ์แนะแนวและรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้น ม. 1 เมื่อเป็นสาขาโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมแล้ว นายประเดิม คงเพชรศักดิ์ ได้สร้างเสาธงชั่วคราวให้ และคณะกรรมการศึกษาได้รวบรวมโต๊ะ-เก้าอี้ จากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้พอเพียงกับจำนวนนักเรียน

     ในปีการศึกษา 2534 สาขาโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมเปิดทำการสอนในระดับชั้น ม. 1 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 43 คน ซึ่งทางโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมได้ส่งคณะครู-อาจารย์มาปฏิบัติการสอน จำนวน 8 คน โดยมีนายขวัญ สุกใสเมือง อาจารย์ 2 ระดับ 6 เป็นผู้ดูแลสาขาฯ

     ในวันที่ 4 มิถุนายน 2534 คณะกรรมการศึกษาได้ทำพิธีเปิดอาคารเรียน โดยมีท่าน เรืออากาศตรีวิรัตน์ รัศมีเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในขณะนั้นมาเป็นประธานในพิธี

     ปีการศึกษา 2535 เห็นว่าอาคารเรียนชั่วคราวคับแคบเพราะมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น จึงจัดหาผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน เพื่อต่อเติมอาคารเรียนที่มีอยู่ 3 ห้อง เพิ่มเป็น 4 ห้องเรียน ในขณะนั้นมี ครูประจำการ 3 คน ครูจากโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมมาปฏิบัติการสอนอีก จำนวน 8 คน โดยมีนายขวัญ สุกใสเมือง อาจารย์ 2 ระดับ 6 เป็นผู้ดูแลสาขาฯ

     ปีการศึกษา 2536 สาขาโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม รับนักเรียน ได้ 36 คน พระราชพิศาลสุธี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ) เห็นว่าอาคารเรียนไม่เพียงพอ จึงนำคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติในจังหวัดเพชรบูรณ์ นำผ้าป่าสามัคคีมาทอดให้สาขาโรงเรียนวังพิกุลฯ เพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังใหม่ จำนวน 1 หลัง 2 ห้องเรียน และทำพิธีเปิดใช้ในวันที่ 28 มกราคม 2536

     นายประเดิม คงเพชรศักดิ์ ผู้ที่เคยสร้างเสาธงชั่วคราวให้ในปี 2534 คิดว่าสาขาโรงเรียนฯในปี 2536 นี้ใหญ่ขึ้นมากและจะเป็นโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาของตำบลต่อไป จึงสร้างเสาธงขึ้นใหม่ โดยใช้เงินก่อสร้าง 42,000 บาท โดยทำการก่อสร้างโดยเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลและคณะกรรมการวัดส่วนหนึ่ง

     ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2536 พระราชพิศาลสุธี นำคณะลูกศิษย์จากตลาดโบ๊เบ๊นำผ้าป่ามาทอดให้สาขาฯ ได้เงินรวมทั้งสิ้น 207,900 บาท โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในขณะนั้น คือ ร.ต.แสวง ธีระวิทย์ เป็นประธานในการรับมอบและมอบให้คณะกรรมการศึกษา ๆ ได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มอีก 7 ไร่ ตามดำริของพระราชพิศาลสุธี ส่วนที่เหลือก็ใช้ปรับปรุงอาคารเรียนและจัดหาอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ เพิ่มเติม

     ในเดือนพฤษภาคม 2536 นายบุญมา แตงใหญ่ ถวายเงินจำนวน 10,000 บาท ต่อพระราชพิศาลสุธี เพื่อสร้างซุ้มพระให้กับโรงเรียน พระราชพิศาลสุธีอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเป็นการสร้างศาลาพระ เพื่อนักเรียนได้ใช้เป็นที่ศึกษาและพักในยามว่างได้

     เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2537 โรงเรียนสาขาวังพิกุลพิทยาคม ได้รับอนุมัติจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ โดยมีชื่อว่า โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม โดยมี นายขวัญ สุกใสเมือง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีครู- อาจารย์ จำนวน 7 คน นักการภารโรง 1 คน และ ยาม 1 คน เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้าง สร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก ข ค จำนวน 3 หลัง พร้อมอุปกรณ์การเรียน และมี ครู- อาจารย์เพิ่มขึ้น เป็น 10 คน

     ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนในระดับชั้น ม.ปลาย เป็นปีแรก แผนการเรียนวิทย์คณิต มีนักเรียนชั้น ม. 4 จำนวน 1 ห้อง มีนักเรียน จำนวน 36 คน มีครูอัตราจ้าง 3 คน มีนักเรียนทั้งสิ้น 276 คน มีนายขวัญ สุกใสเมือง ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เป็นผู้บริหาร

     ปีการศึกษา  2544  โรงเรียนได้รับการประเมินกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการ  ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงกำหนตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูสายงานบริหารในสถานศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพ

     ปีการศึกษา  2545  มีนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  57  คน และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จำนวน  49  คน  จัดห้องเรียนเป็น  2-1-1-2-1-1  รวมมีนักเรียน  203  คน    ครู- อาจารย์  12  คน  ครูอัตราจ้างชั่วคราว  1  คน  นักการ  1  คน  ยาม  1  คน  และโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจัดสร้างโรงอาหาร  300 ที่นั่ง

     ปีการศึกษา 2546 2547 โรงเรียนได้งบจัดสรรสร้างอาคารเรียนชั่วคราว กึ่งถาวร  จำนวน  1  หลัง  วันที่  20  พฤศจิกายน  2546  อาจารย์ใหญ่อมร   อ่อนสี  ดำรงตำแหน่งโรงเรียน

ปีการศึกษา  25482550   มีผู้บริหารโรงเรียนคือ  นายอมร  อ่อนสี  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม

ปีการศึกษา  25512552  มีผู้บริหารโรงเรียนคือ  นายภูมิดี  ทำคาม  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม

ปีการศึกษา  2553 – 2558  มีผู้บริหารโรงเรียนคือ  นายวีระพงษ์  เหง้าสา  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม

ปีการศึกษา 2558-2560 มีผู้บริหารโรงเรียน คือ นายไพชยา  พิมพ์สารี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม

ปีการศึกษา 2558-ปัจจุบัน มีผู้บริหารโรงเรียน คือ นางสาวพัทธนันต์  แหยมแก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม