พันธกิจ

๑.  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน

๒.  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้  ความสามารถทางด้านวิชาการและประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๔.  ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่  แหล่งเรียนรู้และสื่อวัสดุอุปกรณ์เต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

๕.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับวิชาชีพ

๖.  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน