วิสัยทัศน์

 

“โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม  เป็นแหล่งพัฒนาการศึกษาของชุมชน  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  นำความรู้  อยู่อย่างพอเพียง”