เชิญชวนทุกท่านทำ แบบทดสอบออนไลน์ หัวข้อ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เชิญชวนทุกท่านทำ แบบทดสอบออนไลน์

หัวข้อ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ