เป้าหมาย

๑.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์

๒.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์

๓.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

๔.  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๕.  ผู้เรียนเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย๖.  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

๗.  ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

๘.  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรีและกีฬา

๙.  ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

๑๐.  ครูมีวุฒิ/ความรู้  ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ

๑๑.  สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคล้องกับคามต้องการของท้องถิ่น

๑๒.  สถานศึกษามีสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้

๑๓.  สถานศึกษามีโครงสร้างและการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ

๑๔.  สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้  อุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

๑๕.  สถานศึกษามีอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการพิเศษเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน

๑๖.  ประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง  ชุมชน  และองค์กรอื่นๆ  ในการพัฒนาการศึกษา