ข่าวสาร

โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม ได้รับเกียรติจากท่านประทาน หาดยาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 พร้อมด้วย ท่าน ศน.นงเยาว์. นามทองดี ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ท่าน ศน.สิริภา. สงคราม ศึกษานิเทศก์ และคุณครูแสงอาภา. ดิษสวรรค์ ครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม ออกนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม ในการจัดการเรียนการสอนทางไกล พร้อมทั้งได้ชี้แนะแนวทางในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ขอขอบคุณท่านประทาน. หาดยาว และคณะกรรมการนิเทศมา ณ โอกาส

โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม ได้รับเกียรติจากท่านประทาน หาดยา […]

1 2 3 4 5