O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

2. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

<
4. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

5. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศีกษา พ.ศ.2546

6. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

7. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540