การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยใช้รูปแบบ NGUlUEAM MODEL โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม

แนวทางปฏิบัติที่ดีของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยใช้รูปแบบ NGUlUEAM MODEL

โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

 

คลิกตรงนี้เพื่อรับชมวีดีโอ