ข้อมูลโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :

  1067380615

รหัส Smis 8 หลัก :

  67032017

รหัส Obec 6 หลัก :

  380615

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :

  ศรีมงคลวิทยาคม

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :

  srimongkhonwittayakhom

ที่อยู่ :

  หมู่ที่   2   บ้านบ้านศรีมงคล

ตำบล :

  ศรีมงคล

อำเภอ :

  บึงสามพัน

จังหวัด :

  เพชรบูรณ์

รหัสไปรษณีย์ :

  67160

โทรศัพท์ :

  056928286

โทรสาร :

  056928286

ระดับที่เปิดสอน :

 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :

  22 กุมภาพันธ์ 2537

อีเมล์ :

  srimongkolwittayakhom.40@gmail.com

เว็บไซต์ :

  http://www.smw.ac.th

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :

  สหวิทยาเขตไผ่สามพัน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :

  ศรีมงคล

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:

  100 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:

  27 กม.