ความภาคภูมิใจของโรงเรียนเราโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม สพม.40 ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับ ทอง ประจำปีการศึกษา 2561” จากกระทรวงศึกษาธิการ

ความภาคภูมิใจของโรงเรียนเรา

โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม สพม.40 ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับ ทอง ประจำปีการศึกษา 2561” จากกระทรวงศึกษาธิการ