งานนิเทศภายใน โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม สพม.เพชรบูรณ์ นิเทศการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19

20 สิงหาคม 2564 งานนิเทศภายใน โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม สพม.เพชรบูรณ์

นิเทศการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19

รายวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนออนไลน์ของคุณครูสุพรรษา ทองบุญตา

และรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนออนไลน์ของคุณครูสุขวิทย์ โตไกรลักษณ์