ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต