ทำเนียบบุคลากร

นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

Fackbook
นายฝน ยงบุตร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
ครูวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง คศ.3
Fackbook
นายชัยวัฒน์ ญานสว่าง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
ครูการงานอาชีพ ตำแหน่ง คศ.3
Fackbook
นางสาวจิรภา มาอินทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ครูคณิตศาสตร์ ตำแหน่ง คศ.1
Fackbook
นายสุขวิทย์ โตโกรลักษณ์

ครูคณิตศาสตร์ ตำแหน่ง คศ.1

Fackbook
นางสาวสุพรรษา ทองบุญตา
ครูฟิสิกส์ ตำแหน่ง คศ.1
Fackbook
นางสาวสุธางศุ์รัตน์ อ่อนขำ
หัวกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ครูคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง คศ.2
Fackbook
นายอภิสิทธิ์ ศรีทอง

ครูผู้ช่วย