นักเรียนโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม ได้รับจัดสรรทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

นักเรียนโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ด้รับจัดสรรทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

จำนวน 31 คน