ประกาศโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)