ประกาศโรงเรียนศรีมงคล เรื่งประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กมรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนศรีมงคล เรื่งประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26 ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กมรอนิกส์ (e-bidding)