ประกาศ โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม

  นักเรียนโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม ที่ไปอาศัยอยู่ต่างจังหวัดหรืกรุงเทพมหานคร

ขอให้เดินทางกลับภูมิลำเนา ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ประจำตำบล ทำการคัดกรอง กักตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน

ก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓