โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 ขอบคุณท่านกำนันวิชาญ. แสงจันทร์ กำนันตำบลศรีมงคล ประธานกรรมการสถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน ตลอดจนคุณหมอจากอนามัยตำบลศรีมงคลที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 ขอบคุณท่านกำนันวิชาญ. แสงจันทร์ กำนันตำบลศรีมงคล ประธานกรรมการสถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน ตลอดจนคุณหมอจากอนามัยตำบลศรีมงคลที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้