ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่14-15 สิงหาคม พ.ศ.2564 (จำนวน 15 ชั่วโมง) โดยได้รับวุฒิบัตรจากนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน