พันธกิจ

1.  สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมมาธิบาลและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.  ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และ จรรยาบรรณวิชาชีพ

3.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดการเรียนรู้  การใช้สื่อและนวัตกรรม  การวัดและประเมินผล

4.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีค่านิยมไทย  มีทักษะชีวิตดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5.  สร้างภาคีเครือข่ายภาครัฐ  ภาคเอกชน  ให้ระดมทรัพยากรทางการศึกษา

6.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรให้เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล