รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๓-๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม

รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระหว่างวันที่ ๓-๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ผ่านช่องทางออนไลน์ และ ไปรษณีย์

(ลิงค์ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1)

(ลิงค์ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4)