วิสัยทัศน์

โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม  เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้  ควบคู่ความเป็นไทยใส่ใจคุณธรรม  ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งสู่มาตรฐานสากล