วิสัยทัศน์

“โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม เป็นองค์กรคุณภาพตามมาตรฐานสากล สร้างพื้นที่ความปลอดภัย ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา บูรณาการศาสตร์พระราชา พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”