ศูนย์พักคอย (Community Isolation) ผู้ติดเชื้อ Covid-19 ตำบลศรีมงคล ณ โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม

ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เพิ่มสูงขึ้นและมีการระบาดไปทั่วประเทศ ส่งผลให้โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามมีไม่เพียงพอ ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนและสังคม โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลศรีมงคล องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล ผู้นำชุมชนได้มีการจัดเตรียมพื้นที่ในโรงเรียน เพื่อเป็นพื้นที่พักคอยสำหรับประชาชนกลุ่มสีเขียว(Community Isolation) โดยเริ่มเปิดศูนย์พักคอยตำบลศรีมงคล ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา