ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 256

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563