เป้าหมาย

4. เป้าประสงค์

          1.  ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  มีทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ  รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง

          2.  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

          3.  ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ  (O-NET)  สูงกว่าระดับประเทศ

          4.  ผู้เรียนสื่อสารได้ไม่น้อยกว่า  2  ภาษา

          5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ

6. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย และ

มีประสิทธิภาพ

          7.  ครูเป็นผู้นำทางวิชาการ มีวิสัยทัศน์  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

          8.  ครูมีความสามารถในการใช้สื่อ  เทคโนโลยี  ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

          9.  โรงเรียนมีหลักสูตรมาตรฐานสากล

10.  โรงเรียนมีอุปกรณ์  สื่อเทคโนโลยี  ที่ทันสมัย  มีคุณภาพ  และเพียงพอต่อความต้องการ

          11.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

          12.  โรงเรียนมีภาคีเครือข่าย  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ในการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา

13.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสภาพภูมิทัศน์ที่หลากหลาย  สะอาด  สวยงาม  ร่มรื่น  และเอื้อ

ต่อการเรียนรู้