โครงการส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา

โครงการส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2562

โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม