โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม สพม.40 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพครู โดยการอบรม online เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับครูผู้สอนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-6 โดยการอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft และ G Suit for Education สำหรับครูผู้สอนระหว่างวันที่ 9-20 พฤษภาคม 2563 ผ่านช่องทาง คือ

โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม สพม.40 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพครู โดยการอบรม online เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับครูผู้สอนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-6 โดยการอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft และ G Suit for Education สำหรับครูผู้สอนระหว่างวันที่ 9-20 พฤษภาคม 2563 ผ่านช่องทาง คือ