โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม สพม.เพชรบูรณ์ รับการนิเทศจากคณะกรรมการ นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

24 สิงหาคม เวลา 08.30 น.- 12.00 น. โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม สพม.เพชรบูรณ์

รับการนิเทศจากคณะกรรมการ นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์