No Gift Policy โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม

โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม
ขอประกาศเจตจำนงสุจริต
“งดให้ งดรับ” ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส
🫸 🎁 No Gift Policy 🎁 🫷